Nie kupuj - adoptuj! Logo
Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Zm. uchwałą nr A/01/04/2010 z dn.20.04.2010 r.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT" zwane w dalszej części statutu "Stowarzyszeniem".

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania, upowszechnianie zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzy o prawach zwierząt, a także przyczynianie się do skutecznej ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcianka.

§3.

Zm. Uchwała Nr A/12/09 z dn.10.12.2009 r.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7.

Zm. Uchwała Nr A/12/09 z dn.10.12.2009 r.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1) wszechstronne propagowanie metod i technik w zakresie ochrony zwierząt (PKD 94.99.Z )

2) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami (PKD 94.99.Z)

3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego (PKD 94.99.Z)

4) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt (PKD 94.99.Z)

5) organizowanie kursów i szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych

Stowarzyszenia (PKD 85.59.B)

 

6) prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie humanitarnego

traktowania zwierząt (PKD 85.59.B)

7) prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt (PKD 58.19.Z)

8) aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt w tym sporządzania opinii (PKD 94.99.Z)

9) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia (PKD 94.99.Z)

10) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego (PKD 94.99.Z)

11) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia (PKD 74.90.Z)

12) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji (PKD 94.99.Z)

13) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską (PKD 94.99.Z)

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1) tworzenie i realizacja programów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. w tym szczególnie w zakresie zwierząt bezdomnych (PKD 94.99.Z)

2) sprawowanie opieki nad zwierzętami, prowadzenie schronisk oraz hoteli dla zwierząt (PKD 01.62.Z)

3) transport zwierząt (PKD 96.09.Z)

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

1) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

2) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

4. Cały dochód organizacji przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.

§8.

Stowarzyszenie celem realizacji swych celów statutowych może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczanych.

§9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§10.

zm. Uchwała nr 9/2009 z dn. 05.06.2009 r.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§11.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię,

3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

5) regularnie opłacać składki,

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

2) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) może korzystać z lokali Stowarzyszenia,

4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenia stawia do dyspozycji członków,

7) korzystać z innych możliwości jakie swoim członkom stwarza Stowarzyszenie,

§13.

zm. Uchwała nr 9/2009 z dn. 05.06.2009 r.

1. Osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust.2 pkt 2-7.

§14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2. wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3. śmierć członka.

§15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński,

§17.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§18.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 25% członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian statutu,

7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

10) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków obecnych.

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§20.

zm: Uchwała Nr 4\2009 z dn. 05.06.2009 r.

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika lub Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i do 2 innych członków Zarządu.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich.

6) udzielanie i cofanie pełnomocnictw.

6. Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§21.

Zm. Uchwała Nr A/12/09 z dn.10.12.2009 r.

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, przy czym członkowie Ci:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, i od 1 do 3 członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walne Zgromadzenie,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

§22.

1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż l miesiąc.

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§23.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§24.

Zm. Uchwała Nr A/12/09 z dn.10.12.2009 r.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, jednak zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust. 3,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów, lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§25. – uchylony: zm. Uchwała NR 1/2005 z dn. 29.07.2005 r.

§26.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.